องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

ติดต่อ - สอบถาม


ชื่อ +
ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + นายดีเดชาธร คะสุวรรณ
ตำแหน่ง +

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 

ชื่อ + นายนครินทร์ บุระคร
ตำแหน่ง +

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ + admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + นางสาวภัคมล บรมรัมย์
ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + นางปทิตตา ศรีลาแสง
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ + admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + นายสันติ วิริโยฬาร
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
 
ชื่อ + นายบุญเหลือ บุญผุย
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
ชื่อ + นางสาวอรอนงค์ รักสนาม
ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th
ชื่อ + นายอำนาจ สกุลทอง
ตำแหน่ง +
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ +  044-119871
อีเมล์ +  admin@muangphai.go.th