องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

สภา อบต.


นายสมพร เจริญยิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายสำรวย ฉิมจารย์
นายสุชาติ โพธิ์เงิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสถาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายสุเทพ บุญหนัก
นางยุพา บุญล้อม นายประดิษฐ์ มียอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

   
 
 นายอุลัย ช่อรัมย์ นายคูณ สุขดี
นายกิตติ พานพินิจ
นายยุพิน ฉิมจารย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 
   
นายทัน โสปัญหาริ 
นายโกวิทย์ มียอด นายจักรพงษ์ รินทะ
นางสุทานันท์ อังกาบกิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 
นางสาวกมลทิพย์แก่นพรม นายประดิษฐ์ เพ่งพิศ นางบัวภา เทือกโฮม นายวิรัช บุญครอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 
นายบวน เงางาม
นายเสมียน เครือวัน
นายวิชาญ หาสุข นายด้วง รอบแคว้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
   
นายวราพงษ์ ดงพระจันทร์
 นายเฉลิม ธรรมดา นายจอมศรี พัดพรม นายพัน โพธิ์เงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 

 

นายประเกียรติ มีแก้ว
 นายสุข ปานทอง  นางอมรัตน์ สันทอง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

   
 
นายบุญจันทร์ ฉิมจารย์ นายสวัสดิ์ บริสุทธิ์ นายธเนศ เกตุชาติ
นายไพรฑูรย์ ไอยรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
 
 
 
 
นายสุวรรณ ผลเจริญ นายสะอาด มียอด
นายสมาน มีแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18