องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางอัญชลี สีหานาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางอัญชลี สีหานาม นางสาวจิราพร สันกลาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสมบูรณ์ สีจันทา
นางศิริวรรณ์ อุดมเจริญยิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชอุ่ม สุดสาย นางเพียงเพ็ญ ดวงศรี นางวิภาดา ดำเนินงาม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอมรรัตน์ ฉิมจารย์
นางสาวปรัชญา กลมกล่อม นางดอกไม้ สุขทวี 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
  นางชุติมา ไกรสุข
  ผู้ดูแลเด็ก