องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


นายดีเดชาธร คะสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนครินทร์ บุระคร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวภัคมล บรมรัมย์ นางปทิตตา ศรีลาแสง นายสันติ วิริโยฬาร
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอัญชลี สีหานาม นางสาวอรอนงค์ รักสนาม นายอำนาจ สกุลทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร