องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวอรอนงค์ รักสนาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
นางสาวอรอนงค์ รักสนาม นางสาวคนึงนิตย์ ปุลันรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
จ่าโทมหชัย ปัดกอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน