องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

กองส่งเสริมการเกษตร

นายอำนาจ สกุลทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
นายอำนาจ สกุลทอง   นายศิวนนท์ ศรีคราม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน