องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
นางสาวสุธาทิพย์  ขำเอนก
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 

 

 นายไมตรี แทนไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน