องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ต.ค. 2563 ]21
2 คู่มือประชาชน [ 16 มิ.ย. 2563 ]21
3 เรื่อง มหาดไทยสามัญ ประจำบ้าน [ 15 ส.ค. 2560 ]21
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 ก.ย. 2558 ]21
5 เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 ก.ย. 2558 ]21
6 การแจ้งขุดดิน [ 23 ก.ย. 2558 ]22
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.ย. 2558 ]21
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 ก.ย. 2558 ]22
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ก.ย. 2558 ]21
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 ก.ย. 2558 ]22
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 23 ก.ย. 2558 ]22